تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب حسابرسی مبتنی بر ریسک با رویکردی نوین و عملیاتی – میرفیض فلاح


10 %

256.500 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب حسابرسی مبتنی بر ریسک با رویکردی نوین و عملیاتی  نوشته ی میرفیض فلاح می باشد. این کتاب توسط نشر هوشمند تدبیر به چاپ رسیده و شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد:

  1. مروری بر مفاهیم و کلیات حسابرسی مبتنی بر ریسک
  2. پیشینه م مبانی نظری پژوهش
  3. روش پژوهش
  4. تحلیل رهیافت ها و نتایج
  5. نتیجه گیری و بحث

چند خط درباره ی کتاب:

هدف از این کتاب شناسایی موانع پیاده ساری سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران بود. با روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام و جامعه آماری، جامعه حسابرسان و اعضای جامعه و انجمن حسابرسان خبره بودند که به روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شد. روش تحلیل این کتاب و نوع کیفی و براساس مدل ساختار تفسیری صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در این کتاب عوامل در 9 سطح قرار گرفته اند که در بالاترین سطح عوامل تأکید صرف دانشگاه ها بر تئوری، پیچیدگی پیاده سازی عملیاتی و کاربردی سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل ها و عدم اساتید مسلط و مدیریت ها ی سلیقه ای قرار دارد و در پایین ترین سطح چالش های فنی قرار گرفته است.

خرید کتاب حسابرسی مبتنی بر ریسک با رویکردی نوین و عملیاتی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط